Privacy verklaring


Dit is het privacy beleid van Sea and Shore Trade Services. Sea and Shore Trade Services is gevestigd aan de Westfrankelandsedijk 1, 3115 HG, te Schiedam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 50625101.

Sea and Shore Trade Services verwerkt, verzamelt, bewaart en geeft persoonsgegevens. Sea and Shore Trade Services is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit privacy beleid geldt voor Sea and Shore Trade Services en haar dochtermaatschappijen.

1. Inhoud van het privacy beleid

In dit privacy beleid wordt uitgelegd hoe Sea and Shore Trade Services persoonsgegevens verwerkt. Zo wordt uitgelegd voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken. Ook leggen wij uit aan wie wij persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij persoonsgegevens bewaren en hoe wij deze beschermen.

Verder bevat dit privacy beleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit privacy beleid zorgvuldig te lezen.

2. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van u verzamelen:

3. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

4. Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens als dat noodzakelijk is op basis van de volgende grondslagen:

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze altijd intrekken. U kunt daarvoor contact opnemen met Cornelis Los (CFO) van Sea and Shore Trade Services (met als correspondentieadres Westfrankelandsedijk 1, 3115HG, te Schiedam) of per mail via cornelis@sea-and-shore.com of telefonisch via nummer +31 (0)10 40 901 30

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden die werkzaamheden voor ons verrichten. Dit gaat dan om bijvoorbeeld IT-dienstverleners, salarisadministratie, juridische/fiscale dienstverleners, accountants, taxateurs, recruiters.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met aan Sea and Shore Trade Services gelieerde vennootschappen. Ook kan het zijn dat wij een wettelijke verplichting hebben om gegevens door te geven.

Wij zullen ervoor zorgen dat er passende maatregelen worden genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens wanneer wij deze doorgeven aan derde partijen. Onderdeel van deze maatregelen kan het sluiten van een verwerkersovereenkomst zijn.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Sea and Shore Trade Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Voor het vaststellen van de bewaartermijn zijn mede relevant het voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen, verjaringstermijnen en (de looptijd van) geschillen.

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die wij hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen wij uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

U heeft het recht:

9. Wijzigingen, klachten en vragen

Dit privacy beleid kan wijzigen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente versie van dit privacy beleid is steeds beschikbaar op onze website: www.sea-and-shore-group.com. Wij raden u aan dit privacy beleid regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit beleid toe te sturen. Wij zenden u dit kosteloos toe.

Wij helpen u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland via het klachtenformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben over dit privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact op nemen met Cornelis Los (CFO) van Sea and Shore Trade Services (met als correspondentie adres Westfrankelandsedijk 1, 3115HG te Schiedam) of per mail via cornelis@sea-and-shore.com of telefonisch via nummer: +31(0)10 40 901 30.

10. Taal

Indien van dit privacy beleid een vertaling wordt gemaakt, geldt dat in geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling, de Nederlandse tekst prevaleert.